Obchodní podmínky

Provozovatelem tohoto internetového obchodu je společnost Araucana s. r. o., se sídlem Valašské Meziříčí, Štěpánov 296, PSČ 757 01, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, číslo vložky 35671
Adresa sídla je i adresou pro doručování písemností.              Další kontaktní údaje:
Web: www.Araucana.cz                        E-mail: info@araucana.cz                            Telefon: 605 201 666
I.
Tyto obchodní podmínky jsou součástí internetového obchodu Araucana a upravují postup pro podávání objednávek, uzavírání smluv a realizaci dodávek zboží, nabízeného prostřednictvím internetového obchodu. Spotřebitel bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že veškerá komunikace při realizaci obchodů prostřednictvím internetového obchodu bude probíhat prostřednictvím veřejné komunikační sítě – internetu nebo elektronické pošty, pokud nebude dále stanoveno jinak.
II.Objednávka zboží
a) objednávka bez registrace spotřebitelePři tomto způsobu registrace si spotřebitel prostřednictvím internetové aplikace vybere produkt, kliknutím na ikonku „OBJEDNAT“ u požadovaného zboží přidá k objednávce, do sumáře objednávky - „nákupního košíku“. V rámci nákupního košíku může spotřebitel upravit počet kusů objednaného zboží.V objednávce je automaticky uvedena celková cena zboží. a náklady na dopravu zboží spotřebiteli.Dokončení procesu objednávání provede spotřebitel vyplněním formuláře s doručovacími a kontaktními údaji a odesláním objednávky prostřednictvím ikony „ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVÁM“. Okamžikem odesláním této objednávky bude objednávka považována za doručenou dodavateli.
b) objednávka s registrací spotřebiteleRegistrace spotřebitele Registrací získá spotřebitel možnost připravit a odeslat objednávku bez vyplňování formuláře s doručovacími a kontaktními údaji, pouze po vyplnění přístupového jména a přístupového hesla.V ostatním je postup objednávání analogický s objednáváním bez registrace.
III.Potvrzení objednávky
Dodavatel automaticky potvrdí obdržení objednávky, a to e-mailem odeslaným na adresu zadanou spotřebitelem v objednávce.
IV.Cena zboží
Kupní cena zboží je cena uvedená u objednávaného zboží včetně všech souvisejících daní.
V.Platební podmínky
Platební podmínky jsou sjednány při objednáná zboží.V případě, že objednávka bude větší než 12 lahví, budou náklady na dopravu sjednány individuálně. V tomto případě neplatí výše uvedené ceny za poštovné. Prodávající o ceně za dopravu bude kupujícího bezodkladně informovat.Objednávka bude přijata až po odsouhlašení ceny za dopravu kupujícím, a to formou e-mailu.
VI.Doručení a předání zboží
Zboží bude doručováno pouze na území ČR. Doručování bude prováděno prostřednictvím společnosti Česká pošta. Po dohodě se zákazníkem rozvozem do dohodnutého místa.Lhůty pro doručení:Objednané zboží bude odesláno ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky.Dodavatel si v případě, že se vyskytnou neočekávané okolnosti, vyhrazuje právo termín dodání prodloužit. O prodloužení lhůty a jejích důvodech je povinen spotřebitel v potvrzení objednávky informovat. Jestliže s takovým prodloužením dodací lhůty kupující nesouhlasí, může od smlouvy písemně nejpozději do dvou dnů od obdržení potvrzení objednávky odstoupit.Náklady na doručení zboží ve výši uvedené v objednávce hradí spotřebitel.
VII.Odstoupení od smlouvy
Spotřebitel je oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14ti dnů od převzetí plnění. V případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení odstavců 4 a 6 § 53 občanského zákoníku, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má dodavatel právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30ti dnů od odstoupení.
VIII.Odpovědnost za vady plnění
Spotřebitel je povinen při dodávce zkontrolovat, zda počet i druh zboží odpovídá objednávce. Zásilku viditelně poškozenou (protržení, rozbití, apod.) je spotřebitel oprávněn odmítnout a následně o tom dodavatele ihned informovat, objednávka bude obratem znovu vyřízena.V případě záměny nebo nesprávného počtu dodaného zboží spotřebitel uplatní reklamaci, a to e-mailem na kontaktní adresu dodavatele nebo písemně, to vše bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří dnů po dodání zboží.Dodavatel odpovídá za kvalitu dodávaného zboží, a to kvalitu u tohoto druhu zboží obvyklou. Odpovědnost dodavatele se nevztahuje na vady způsobené spotřebitelem, zejména nevhodným skladováním či nešetrným zacházením. Záruční doba se řídí občanským zákoníkem v platném znění. Vady zboží se uplatňují bez zbytečného odkladu e-mailem na kontaktní adresu dodavatele nebo písemně na korespondenční adresu uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek.
IX.Závěrečná ustanovení
Dodavatel neúčtuje k ceně zboží žádné náklady na elektronickou komunikaci pro realizaci nákupu prostřednictvím internetové aplikace „Internetový obchod Araucana“.Práva a povinnosti smluvních stran se řídí těmito obchodními podmínkami a ustanoveními § 52 a násl. a § 588 a násl. občanského zákoníku v platném znění.